Wat is interoceptie?

Interoceptie is het gevoel voor de fysiologische toestand van het lichaam. Het is het zintuig van de interne toestand van het lichaam, waaronder pijn, honger, dorst en vermoeidheid. Het stelt ons in staat interne lichamelijke gewaarwordingen waar te nemen en te interpreteren, zoals een volle blaas of een lege maag. Dit zintuig is belangrijk voor het handhaven van de homeostase en voor het reguleren van emotionele en gedragsmatige reacties op interne lichamelijke toestanden.

Interoceptie is het vermogen van een organisme om prikkels van binnenuit het eigen lichaam waar te nemen. Veelal betreft dit het detecteren van tekorten en overschotten aan opneembare en uitstootbare stoffen. Het interoceptieve zintuigstelsel is diffuus verdeeld over diverse ingewanden.
https://nl.wikipedia.org › wiki › Interoceptie

Vertel me meer

Interoceptie is een van de acht zintuiglijke systemen van het lichaam, samen met zicht, gehoor, smaak, reuk, tast, proprioceptie (het gevoel van lichaamshouding en beweging), en vestibulair zintuig (het gevoel van evenwicht en ruimtelijke oriëntatie). Het interoceptieve systeem is betrokken bij vele aspecten van ons dagelijks leven, van elementaire fysiologische functies als honger en dorst, tot complexere emotionele en cognitieve processen als besluitvorming en zelfbewustzijn.

Het interoceptieve systeem omvat een netwerk van receptoren in het lichaam die veranderingen in fysiologische omstandigheden waarnemen, zoals veranderingen in hartslag, bloeddruk, temperatuur en pH-waarde. Deze receptoren sturen signalen naar de hersenen, waar ze worden geïnterpreteerd en geïntegreerd met andere zintuiglijke informatie. Hierdoor zijn we ons bewust van onze interne lichamelijke toestand en kunnen we er adequaat op reageren.

Interceptie is een belangrijk onderdeel van emotioneel en sociaal functioneren. Het speelt een rol in hoe we onze emoties ervaren en reguleren, en hoe we met anderen omgaan. Het gevoel van honger kan bijvoorbeeld gevoelens van boosheid of frustratie oproepen, terwijl het gevoel van volheid kan leiden tot gevoelens van tevredenheid en voldoening. Interoceptie is ook betrokken bij besluitvorming, omdat het ons in staat stelt de mogelijke beloningen en kosten van verschillende acties af te wegen op basis van onze interne lichamelijke gesteldheid.

Samengevat is interoceptie het aanvoelen van de fysiologische toestand van het lichaam. Het stelt ons in staat ons bewust te zijn van en te reageren op onze interne lichamelijke toestanden, en het speelt een rol bij emotioneel en sociaal functioneren.

Is er verschil tussen mannen en vrouwen bij interoceptie?

Het is niet duidelijk of er inherente verschillen zijn in interoceptie tussen mannen en vrouwen. Sommige onderzoeken hebben gesuggereerd dat er verschillen kunnen zijn in de manier waarop mannen en vrouwen hun emoties ervaren en reguleren, maar dat is nog niet goed begrepen. Bovendien zijn er vele andere factoren, zoals culturele en individuele verschillen, die van invloed kunnen zijn op interoceptie en hoe die wordt ervaren. Er is meer onderzoek nodig om eventuele verschillen in interoceptie tussen mannen en vrouwen volledig te begrijpen.

Interoceptie

Interoceptie is ook belangrijk voor onze geestelijke gezondheid. Dit komt omdat het bijdraagt tot veel psychologische processen – waaronder besluitvorming, sociaal vermogen en emotioneel welbevinden.

Gestoorde interoceptie wordt zelfs gerapporteerd bij veel psychische aandoeningen – waaronder depressie, angst en eetstoornissen. Het kan ook verklaren waarom veel psychische aandoeningen gelijkaardige symptomen delen – zoals een verstoorde slaap of vermoeidheid.

Ondanks hoe belangrijk het is voor alle aspecten van onze gezondheid, is er weinig bekend over de vraag of mannen en vrouwen verschillen in hoe nauwkeurig ze de interne signalen van hun lichaam waarnemen.

Tot nu toe hebben studies die onderzocht hebben of cisgender mannen en vrouwen (iemand wiens geslachtsidentiteit overeenkomt met hun biologisch geslacht) dat de signalen van hun hart, longen en maag verschillend aanvoelen en interpreteren gemengde resultaten gevonden.

Uitzoeken of er verschillen bestaan is belangrijk, want het kan ons begrip van verschillen in geestelijke en lichamelijke gezondheid verbeteren.

Om een duidelijker beeld te krijgen, combineerden we gegevens van 93 studies die naar interoceptie bij mannen en vrouwen keken. We concentreerden ons op studies die keken naar hoe mensen hart-, long- en buiksignalen waarnemen bij een reeks verschillende taken.

Groot  verschil tussen mannen en vrouwen

Onze analyse vond dat het inderdaad verschilt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen waren beduidend minder nauwkeurig bij op het hart gerichte taken (en in zekere mate ook bij op de longen gerichte taken) dan mannen.

Deze verschillen lijken niet verklaard te kunnen worden door andere factoren – zoals hoe hard de deelnemers hun best deden tijdens de taak, of fysiologische verschillen, zoals lichaamsgewicht of bloeddruk.

Vrouwen hebben meer moeite dan mannen

Hoewel we significante verschillen vonden bij de hartslag testen, waren de resultaten voor andere taken minder duidelijk. Dit kan komen doordat slechts een klein deel van de studies naar long- en buik waarneming gekeken heeft.

Het is misschien nog te vroeg om te zeggen of mannen en vrouwen verschillen in hun waarneming van deze signalen.

Geestelijke gezondheid

Onze bevindingen kunnen belangrijk zijn om ons te helpen begrijpen waarom veel veel voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen (zoals angst en depressie) vanaf de puberteit meer voorkomen bij vrouwen dan bij mannen.

Er zijn verschillende theorieën voorgesteld om dit te verklaren – zoals genetica, hormonen, persoonlijkheid en blootstelling aan stress of tegenspoed in de kindertijd.

Maar omdat we weten dat interoceptie belangrijk is voor welzijn, zou het mogelijk kunnen zijn dat verschillen in interoceptie deels verklaren waarom meer vrouwen aan angst en depressie lijden dan mannen.

Dit komt omdat moeilijkheden met interoceptie invloed kunnen hebben op veel gebieden, waaronder emotioneel, sociaal en cognitief functioneren, die allemaal bekende risicofactoren zijn voor veel geestelijke gezondheidsproblemen.

Het kennen van de verschillen in hoe mannen en vrouwen interoceptieve signalen waarnemen kan ook belangrijk zijn voor de behandeling van geestesziekten.

Hoewel nieuwe studies suggereren dat verbetering van de interoceptie de geestelijke gezondheid verbetert, suggereren studies ook dat mannen interoceptieve signalen – bijvoorbeeld van hun hart – meer kunnen gebruiken dan vrouwen bij het verwerken van hun emoties.

Vrouwen besteden meer aandacht aan interoceptieve signalen dan mannen

Interoception Blog CoverEr zijn ook andere verschillen gerapporteerd, waarbij studies suggereren dat vrouwen meer aandacht besteden aan interoceptieve signalen dan mannen.

Dit zou kunnen betekenen dat behandelingen die gericht zijn op of proberen de interoceptie te verbeteren bij sommige mensen beter werken, of dat andere technieken bij anderen beter werken. Dit is iets wat toekomstig onderzoek zal moeten onderzoeken.

Maar hoewel we weten dat deze verschillen bestaan, weten we nog steeds niet wat ze veroorzaakt. Onderzoekers hebben een paar theorieën, waaronder de verschillende fysiologische en hormonale veranderingen die de meeste mannen en vrouwen doormaken.

Het kan ook veroorzaakt worden door verschillen in hoe veel mannen en vrouwen geleerd wordt na te denken over hun emoties of interoceptieve signalen, zoals pijn.

Een beter begrip van alle factoren die het interoceptieve vermogen beïnvloeden kan belangrijk zijn om ooit betere behandelingen voor veel psychische aandoeningen te ontwikkelen.

Wat is interoceptie?

Het is het aanvoelen van de interne toestand van je lichaam hoe je reageert op emoties.

Is er verschil tussen mannen en vrouwen bij interoceptie?

Ja want ze reageren ook verschillend op emoties, dus hun lichamelijke reacties zijn ook anders.

Wat zijn de lichamelijke symptomen van interoceptie?

Ook weer verschillen bij mannen en vrouwen maar pijn in de borst of hartstreek of de bekende knoop in de maag.

Be the first to rate

Similar Posts